Podmínky půjčení

Podmínkou pronájmu vozidla je minimální věk nájemce 21 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vozidlo je kompletně nekuřácké a je přísně zakázáno uvnitř vozidla kouřit, používat otevřený oheň, kromě vaření v místech pro to určených. Jakékoliv úpravy vozidla nejsou povoleny -polepování, vrtání, šroubování atd. Zvířata nejsou povolena.

Pronajímatel vůz předává čistý, s plnou palivovou nádrží, dvěma plnými lahvemi PB, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC. Vůz je vybaven lůžkovinami, chrániči matrací a prostěradly pro daný počet osob. Při předání vozu bude podepsán předávací protokol. Nájemce je povinen před vrácením vozu dotankovat plnou palivovou nádrž. Vozidlo se vrací ve stavu jako při předání, tzn. běžně uklizené, musí být vyprázdněna a vypláchnuta odpadní kazeta chemického WC a vypuštěna odpadní nádrž. V případě, že toto není dodrženo, je požadována sankce 1.500,-Kč.Vozidlo se předává v první den pronájmu dle domluvy a vrací se v poslední den pronájmu do 16 hod., případně po telefonické dohodě s pronajímatelem.

Po podpisu smlouvy musí být do 3 dnů provedena úhrada minimálně 30 % ceny pronájmu. Pokud provedena nebude, nezávazná rezervace bude zrušena. Doplatek nájemného do celkové ceny pronájmu musí být proveden nejpozději do 30 dní před prvním dnem pronájmu. Při předání vozu nájemce zaplatí pronajímateli kauci v hotovosti ve výši 20.000,- Kč.

Nájemce je povinen neprodleně ohlásit jakoukoli škodu telefonicky, případně e-mailem, SMS zprávou pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Pro případ nehody, poruchy, nebo odcizení jsou s pojišťovnou sjednané asistenční služby. Při nenahlášení škody pronajímateli, kdy by bylo znemožněno vozidlo užívat, je účtována sankce 10.000,- Kč a nájemné za každých 24 hod. po dobu opravy.

Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10%, min. však 10.000,- Kč. Spoluúčast na sebe přebírá během zapůjčení vozu nájemce. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 15 pracovních dnů. Pojištění se nevztahuje na škody zaviněné nájemcem neodborným a nesprávným používáním obytného vozu a jeho příslušenství (poškozený interiér vozu, natankování nafty do vodní nádrže, natankování benzínu místo nafty, poškození markýzy špatnou manipulací apod.) – tyto škody hradí nájemce v plném rozsahu. Pronajímatel má právo zadržet celou kauci až do doby vyřešení pojistné události, či vyčíslení škody odborným servisem.